Medische
Onderzoeken

Medische Onderzoeken van ActiVitaal

De bedrijfsarts is een medisch specialist die de werkgever en werknemer begeleidt bij (dreigend) verzuim en adviseert over inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Bedrijfsarts van ActiVitaal

De bedrijfsarts van ActiVitaal verricht onder andere de volgende diensten. Gericht advies op het gebied van arbeid en gezondheid.
• Preventie van arbeidsgerelateerd verzuim
• Anamnese (medisch toestandsbeeld en arbeidsanamnese)
• Lichamelijk, aanvullend en psychodiagnostisch onderzoek
• Een medische diagnose stellen
• De werknemer, werkgever en andere behandelaars adviseren
• Verwijzen naar (andere) medische behandelaars
• Informeren van en overleggen met behandelende artsen en andere partijen
• Opstellen van Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en re-integratieverslag

De bedrijfsarts biedt optimale zorg voor zieke werknemer en zorgt voor:
• Slagvaardige begeleiding tijdens ziekte
• Zo kort mogelijk uit de roulatie
• Snelle terugkeer naar (passend) werk
• Terugvalpreventie

De bedrijfsarts en de rol bij re-integratie

Tevens speelt de bedrijfsarts een rol in het sturen en begeleiden van re-integratie door middel van:
• Heldere probleemanalyse
• Duidelijk plan van aanpak
• Aangeven van mogelijkheden voor wat betreft werk
• Vastleggen van gemaakte stappen en afspraken
• Tussentijds evalueren
• Zo nodig afspraken bijstellen
• Eerstejaars evaluatie
• Tijdig en compleet re-integratieverslag

Een andere mogelijkheid is advies op het gebied van relevantie wetgeving
• ARBO wet
• Wet Verbetering Poortwachter
• Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Dit alles met aandacht voor de arbeidsomstandigheden en ter bevordering van het werkplezier van uw werknemer.